Musikens språk

Start|Flöjthistorik|Bakgrundskomp|Notskola|Spela blues|Träna gehör|Musikens språk|Din flöjt

_______________www.wallenas.com_____________________________________________

Sättet du ska spela musik på beskrivs ofta på italienska.
Dessa musiktermer är inte alltid så lätta att hålla reda på
men här finns 413 st som du kan använda som ett uppslagsverk.


A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z

A

a battuta
abbandono con
a cappella
a capriccio
accarezzevole
accelerando
acciaccatura
accordato in
adagietto
adagio - adagissimo
addolorato
adirato
ad libitum
a due(voci)(a tre, a quattro)
affabile
affettuoso, con affetto
afflitto
affrettando
agevole
agile
agilité con
agitato
agité
alcuna licenza con
al fine
alla breve
alla caccia
alla marcia
allargando
allegramente
allegretto
allegro - allegrissimo
allora
al luogo
a(l) piacere
al segno
alta
alternativo
altro
amabile
amarevole
amoroso, con amore
anche
ancora
ancora una volta
andante
andantino
angoscioso
anima con
animando
animato
aperto
a piacere
appassionato, passionato
appena
appogiatura
a (prima)vista
arco
ardente
ardito
arioso
arpeggio
assai
a tempo
attacca
attaccare
i strikt tempo
innerligt
för kör, utan instrument
livligt, lätt, lekfullt
smekande
ökande i tempo
förslag, spelas direkt före huvudnot
stämt i
mindre långsamt än adagio
långsamt, sakta, makligt
smärtfyllt
vredgat
efter behag
2-stämmigt (3-, 4-stämmigt)
vänligt
med känsla
sorgset, bedrövat
raskare, ilande
lätt
snabbt
lätt rörligt
upprört
upprört
med frihet i utförandet
till slutet, t.ex D.C. al fine
halvnoten är pulsenhet
text och musik ger jaktskildring
marschartat
bredare och starkare
hurtigt, muntert, raskt muntert
långsammare än allegro
snabbt, raskt
sedan
plats (se även loco)
efter behag
till tecknet (omtagning)
hög
växelvis
annan
älskligt,insmickrande
bittert
kärleksfullt, med innerlig känsla
också
ännu, igen
ännu en gång
gående, lugnt
mindre långsamt än andante
ängsligt
själfullt
livligare, livfullare
livligt
öppet, frimodigt
efter behag
lidelsefullt
knappt
långt förslag
att spela direkt från bladet
båge; anger spel med stråke
glödande, eldigt
djärvt
sångbart
ackord spelas brutet
mycket (tils. m. tempobet.)ex: allegro-assai
till föreg. tempo efter avikelse
gå vidare utan uppehåll (t.ex mellan två satser)
binda ihop

B

till toppen
barbaro
basso
basso ostinato
battuta
ben, bene
bisbiglando
bizzarramente, bizzarro
bocca chiusa con
bravura con
brillante
brio con
buffo
burlando
burlesca, alla burla
barbariskt
låg (en oktav längre ner)
basgång
taktslag, takt
bra, väl (ex: ben tenuto= väl uthållet)
viskande
bisarrt, underligt
med sluten mun
med virtuositet
glänsande
livligt, med stormande känsla
komisk
skämtande
burleskt, grovt

C

till toppen
cadenza
calando
calmato, calmo
calore con
cantabile, cantando
canto
capriccio
cappriccioso
carezzando, carezzevole
celere
chaconne
coda
colla parte
col legno
come prima, come sopra
cominciare
commodo, comodo
con
concertante
coperto
coro
corrente
credo
crescendo/decrescendo
solistisk improvisation
avtagande
lugnt
med värme, glöd
sångbart, sjungande
sång, melodi
"nyck", instrumentalstycke i fri form
skämtsamt, nyckfullt
inställsamt, tjusande
hastigt
variationer över upprepad basmelodi eller ackord
"svans", avslutning, slutsats
följande i likhet med huvudstämman
med träet (violinstråkens stav)
som förut; i förra tempot
börja
bekvämt, makligt
med
konserterande
betäckt ex: filt över pukstavar
kör
snabb dans i tretakt
trosbekännelsen i den katolska mässan
ökande/minskande styrka

D

till toppen
da capo
dal segno
deciso/indeciso
deliberato
delicato, con delicatezza
delizioso
determinato
devozione con
diminuendo, dim, dimin
di nuovo
disperato
distinto
divertimento
divisi
dolce - dolcissimo
dolente, doloroso
dopo
doppio movimento
duolo con
duramente
durata
omtages
återtages från tecknet
bestämt/obestämt
beslutsamt
med finkänslighet, mjukt
ljuvligt
bestämt
hängivet
avtagande i styrka
på nytt
förtvivlat
klart, tydligt
"förströelse", flersatsig instr.sats med lätt karaktär
delande (delning av kör/orkesterstþmmor)
milt, ljuvligt
sorgset, vemodigt
därefter
dubbelt så hastigt
med smärta, sorgset
hårt
tidsutsträckning

E

till toppen
e, ed
eguale
egualmente
elegiaco
energico
eroico
espansivo
espressivo, con espressione
och
likformigt, på samma sätt
likformigt, flytande
elegiskt, klagande
energiskt, kraftfullt
heroiskt, hjältemodigt
utåtriktad, öppen
uttrycksfullt

F

till toppen
facile
fanatico
fantastico
fastoso
feroce
festivo
fiero
finale
fioritura
flebile
fl essible
focoso
forte(f) - fortissimo(ff) etc.
forza
forzando, forzato, fz
fresco
fretta, frettando
fugato
funébre
fuocoso, con fuoco
furioso
lätt
fanatiskt
fantastiskt
praktfullt, pompöst
vilt, häftigt, våldsamt
festligt; högtidligt
stolt
avslutande sats
utsmyckning av melodin
klagande
böjligt, smidigt
eldigt
ökande i styrka
kraft, styrka
markerat, framhävt
friskt
brådska, brådskande
fugastil; utan att eg. vara en fuga
begravnings-
eldigt
rasande,vilt,stormigt

G

till toppen
gaio
gentilmente
giocoso
gioia
giubiloso
giusto, giustamente
glissando
gran
grandioso, con grandezza
grave
gravita
grazioso, con grazia
guerriero
gusto
muntert
vänligt
glatt, lekfullt, muntert
glädje
jublande
riktig, lagom
att glida upp eller ner i skala
stor
storslaget
långsamt, tungt tempo; allvarligt
tyngd
graciöst, behagfullt
krigiskt
smak

I

till toppen
impetuoso
impromptu
incalzando
indeciso
infernale
in modo di
innocenza (con)
inquieto
intermezzo
intimo
intrepido
istesso
häftigt, stormande
instrumentalstycke med improvisatorisk karaktär
bevekande, eggande
obeslutsamt, tvekande
helvetiskt, avgrunds-
i samma stil som
anspråkslöst, oskuldsfullt
oroligt
mellanspel
inre, intim
oförfärat
samma

L

till toppen
lacrimoso, lagrimoso
lamentoso, lamentando, lamentabile
languendo, languido
largamente
larghetto
largo
legato, ligato - legatissimo
leggero, leggiero - leggierissimo
lene
lento
lesto
liberamente
licenza
lieto
lieve
lirico
l’stesso tempo
loco
lontano
lugubre
lungo, lunga
lusingando, lusingato
luttuoso
gråtande, klagande
klagande
smäktande, klagande
brett
ej fullt så långsamt som largo
långsamt
mycket bundet
lätt
milt
långsamt
snabb, kvick, rask
fritt
frihet
glädjefyllt
lätt
lyriskt
samma pulshastighet trots ny taktart
(latin för)plats (upphäver 8va)
fjärran
dystert, klagande
lång
smickrande, lockande
sorgset

M

till toppen
ma
maestoso
maggiore
Magnificat
malinconico
mancando
mano
mano destra/mano sinistra
ma non tanto
ma non troppo
marcato - marcatissimo
marcia/marciale
martellato
marziale
meno
meno andante
mesto
mazurka
menuett
mezzo forte/mezzo piano
mezza voce
minaccevole, minaccioso
minore, menore
missa
misterioso, mistico
misura
misurato
mobile
moderato
molto
morbido
morendo
mormorando
mosso
moto
moto con
moto perpetuo
moto precedente
movimento
muta
men
majestätiskt
dur (eg. större, dvs. större ters)
Marias lovsång, stycke i vespern
melankoliskt
avtagande
hand
höger hand/vänster hand
men ej så mycket
men ej för mycket
markerat; med eftertryck
marsch/ -artat
framhamrat (utförs med stråkens spets mot sträng)
krigiskt
mindre
mindre gående; fortare än andante
sorgset
polsk dans, vanligen i tretakt
dans i tretakt fr 1700-talet
halvstarkt/halvsvagt
med halv röst
hotfullt
moll
mässa
mystiskt
takt
i sträng takt
rörligt
måttligt; i medeltempo
mycket
mjukt
bortdöende i tonstyrka
mumlande
rörligt
rörelse
med rörelse
evig rörelse
föregående tempo
tempo
skifta, ändra

N

till toppen
narrante
negligente
netto
niente
nobile
nocturne (fr.)
non
non tanto
non troppo
nove
nuovo
berättande
värdslös
rent, exakt
ingenting, inte något, intet
ädelt
"nattstycke", romantisk stämningsmusik
icke
ej så mycket
ej för mycket
nio
ny

O

till toppen
ogni
opera, opus (Latin)
ordinario
ossia
ostinato
otto
ovvero
varje
verk
vanlig
alternativt, annars
envis, återkommande tema
åtta
eller

P

till toppen
parlando
parte
partita
passacaglia
passionato
pastoso
patetico
perdendo, perdendosi
pesante
pezzo
piacevole
piangendo
piano-pianissimo-piano pianissimo
piu
piu andante
pizzicato
placido
pochetto, pochissimo, un pochettino
poco
poco a poco
poi
poi a poi
polonaise
pomposo
ponticello
portamento (i körmusik)
portato
possibile
precedente
precipitando, precipitato
prelude
pressante
presto - prestissimo
prima volta/ seconda volta
talande
stämma
flersatsig
variation över upprepad basmelodi
lidelsefullt
mjukt
patetiskt, lidelsefullt
avtagande, efter hand svagare
tungt
bit, stycke
behagligt
gråtande, klagande
svagt
mera
mera gående; långsammare än andante
knäppt med fingrarna (på sträng)
lugnt, stilla
litet
litet
så småningom
därefter
så småningom
polsk dans med högtidlig karaktär
praktfullt, pompöst
"liten bro", avser stallet på stråkinstrument
glidande sångsätt mellan toner
buret, brett föredrag utan bindning
möjligt
föregående
ilande, häftigt
förspel; instrumentalstycke i fri form
pådrivande
snabbt - mycket snabbt
första gången/ andra gången

Q

till toppen
quasi
quasi niente
quattro
questo, questa
quieto/ inquieto
liksom, nästan som
nästan ingenting
fyra
denne, den här
lugnt/ oroligt

R

till toppen
raddolcendo
rallentando, rall.
rapido
ravvivando
recitando
religioso
replica
requiem
rigoroso
rinforzando, rf, rfz, rinf
ripieno
ripresa
risoluto/ irresoluto
ritardando, rit, ritard
ritenuto, riten
ritmico
ritornare
rondo
rustico
mildare
långsammare
snabbt
åter rörligare
berättande
religiöst
svar, replik
dödsmässa
strängt
förstärkt
"full", dvs. alla i ensemblen/stämman ska spela
repris, repetitionstecken
bestämt/ obeslutsamt, tvekande
avsaktande
något långsammare än huvudtempot
rytmisk
återvända
stycke med en återkommande melodi
lantlig

S

till toppen
saltando
Sanctus
saraband
scherzo, scherzando
sciolto
scordatura
secco
segue
semplice
sempre
sensibilimente
sentimento con
sentito
senza
sereno
serioso
sforzando, sforzato, sf, sfz
si deve
simile
sinfonia
sino, sin
slancio con
slentando
smorzando
soave
sogetto
solenne
solo
sonoro
sopra
sord con
sordo
sospirando, sostenuto
sotto
sotto voce
spiccato
spianato
spirito con
staccato - staccatissimo
stentando, stentato
stesso
strascinando
strepitoso
stretto
stringendo
su
subito
sul, sulla
suonare, sonare
suono
svegliato, svelto
svit
hoppande
"Helig", sats i mässan
barockdans i tretakt, ofta långsam
skämtsamt stycke, ofta i tretakt
fritt, obundet i framförandet
avvikande i stämning, omstämning
torrt, kort anslag
på samma sätt; fortsätt utan uppehåll
enkelt, utan utsirningar
alltid, ständigt
känslofullt
med känsla
med känsla
utan
lugn, fridfull, blid
allvarlig
förstþrkt
man bör
lika, på samma sätt
symfoni; ouvertyr; även trest. klaverstycke(Bach) ända till
med eld
långsammare, utslocknande
döende (yttersta graden av diminuendo)
milt, angenämt
tema
högtidligt
ensam, en stämma
välljudande, klangfullt
över, ovanför
spela med sordin (stråkinstrument)
dämpad, dov
suckande, tillbakahållet
under
dämpad röst
studsande, åtskild
utjämnat, utan kontraster
livfullt, eldigt
avskilt
ansträngt, mödosamt
samma
släpande
bullrande
hopträngt, stegrat tempo
allt snabbare
på, i, över
plötsligt

ljuda
ljud
livligt
flersatsig instrumentalsats, ofta med danskaraktär

T

till toppen
tacet (latin)
tamburo
tanto
tardo
tastiera
tasto
tasto solo
tempestoso
tempo giusto
tempo precedente
teneramente
tenerezza con
tenuto, ten
tosto
tranquillo
trascinando
tratto
tre corde
tre molando
tremolo
trillo, trillato
trionfale
tripla
triste, tristo
troppo
tumultuoso
tutto, tutta, tutte, tutti
tystnad
trumma
så mycket
långsamt
greppbräda; klaviatur
greppbräda; tangent
endast basen; ej harmonierna
stormande
strikt tempo, a tempo
föregående tempo
fint
ömt
uthållet
hastigt
lugnt
släpande
draget, släpande
släpp upp den vänstra pedalen på pianot
darrande
vibrato
drill, skakad
triumferande
snabb dans i tretakt
sorgset, ledsamt
för mycket
upprört, larmande
alla

U

un, uno, una
una corda (due, tre corde)
en, något litet
en sträng, piano: spela med vänster pedal

V

till toppen
vacilliando
veemente
velato
veloce, con velocité
vide (latin)
vigoroso
violento
vivace - vivacissimo
vivo
voce
volante
volubile
vacklande
våldsamt, häftigt
beslöjat
snabbt
från-till (ang. språng)
kraftfullt, starkt
våldsam
livligt
levande, livligt
röst
flygande
ostadigt, flyktigt

Z

till toppen
zeloso ivrigt